Как се урежда разводът според австрийското законодателство?

В Австрия са известни два вида развод:

  • Развод по взаимно съгласие, който е по-лесният вариант, защото и двамата съпрузи желаят да се разведат.
  • Спорният развод, който започва с молба на единия от съпрусите пред съда.

Развод по взаимно съгласие

При развода по взаимно съгласие е нужно двамата съпрузи заедно да са подали молба за развод. Преди подаването на съвместната молба, съпрузите трябва да са живяли най-малко половин година отделно. И двамата трябва да бъдат на мнение, че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен. Важно е да се подчертае, че „да живеят отделно“ не означава непременно, че живеят на различни адреси. Въпреки, че все още могат да живеят в един и същ апартамент, те трябва да имат отделни домакинства. Доказателство за това би било например наличието на отделни банкови сметки.

Адвокатите, които работят съвместно с гражданско сдружение „Privileg“, с удоволствие ще Ви консултират безплатно.

Къде и как съпрузите могат да подадат молба за развод?

Молбата се подава в компетентния окръжен съд, който се определя въз основа на последния адрес на съпрузите. Съответният формуляр трябва да бъде подписан от двамата съпрузи.

Ако съпрузите имат деца заедно, те трябва да докажат пред съда, че са били предварително консултирани от експерт или институция и че споразумението, до което са стигнали отговаря на желанията и нуждите на децата. По този начин децата са защитени от неприятните последици от разделянето на родителите си.

Окръжният съд разглежда съвместното заявление. Това означава, че няма нужда от устно изслушване, което ускорява бракоразводното производство. Решението се изпраща от съда на двамата партньори.

 

Спорният развод въз основа на иска или вината на единия от съпрузите:

В този случай бракоразводното производство се инициира въз основа на иск, предявен от единия от съпрузите. В този иск трябва да се посочи причината за развода. Причините могат да бъдат различни, като например дългото отсъствие на единия от съпрузите от съвместния им живот.

Къде се подава искът?

Компетентен е окръжния съд по последния общ адрес на двамата съпрузи. Тъй като това правно основание трябва да обяснява добре причината, се препоръчва добър правен съвет.

В иска трябва да бъде обоснована причината, поради която се иска развод, затова се препоръчва консултация с адвокат. Ако съдът приеме молбата се провежда устно изслушване, на което задължително трябва да присъстват и двамата съпрузи. Ако помирението между съпрузите е невъзможно или един от тях откаже да се разведе, страните имат възможност да посочат причините за това. В този смисъл правната консултацията също е важна, за да се разяснят юридическите възможности, с които съпрузите разполагат.

Съдът се произнася с решение за развод и то се изпраща на двамата съпрузи. Срокът за обжалване на решението е 4 седмици. Ако след изтичане на срока не е постъпила жалба, решението става окончателно. Решението обикновено касае само брака. Въпросите за издръжка на другия партньор или децата са предмет на отделни съдебни дела.

Причини за подаване на иск за развод

Искът може да бъде предявен само от партньора, който смята, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и че неприемливото поведение на другия съпруг е причината, поради която съвместният живот вече не е възможен. Най-честите причини са прелюбодеяние, физическо насилие, обиди и унижение на другия партньор, злоупотреба с алкохол, безразсъдство, неспазване на задълженията към другия съпруг и неосигуряване на децата финансово и др.

Ответната страна може да внесе насрещен иск. Ако съдът реши, че ответната страна няма вина или насрещният иск не е обоснован, искането ще бъде отхвърлено и разводът ще бъде отказан. Има и възможност в хода на процеса съпрузите да постигнат споразумение за развод. В този случай се прилагат правилата за развод по взаимно съгласие.

Развод поради разпадането  семейната общност

Тази възможност съществува, ако вината на съпруга не може да бъде доказана или ако той /тя откаже да се разведе. Предполага се, че семейната общност не съществува от поне 3 години. Ищецът трябва да докаже, че бракът не може да бъде спасен. Съдът обаче може да откаже развод, ако се докаже, че бракът не е трайно увреден или невъзможен или ако разводът засяга в негативен план много повече единия от съпрузите.

Други причини за развод

Другите възможни причини са психичното заболяване, сериозните инфекциозни заболявания, поведението на партньора, причинено от психични разстройства. Във всички тези случаи съвместният брак би бил трайно увреден и невъзможен.

За развода са необходими следните документи:

Свидетелство за брак

Доказателство за гражданство

Meldezettel

Удостоверение за раждане / брачни деца