Vize – Spajanje Porodica – Državljanstva

Problemi sa boravišnom ili radnom vizom?

Živite u Austriji i nemate jasan odgovor na brojna za Vas komplikovana pitanja vezana za boravišno pravo i deficitarna zanimanja?

Udruženje Privileg Vam u saradnji sa stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom iz najistaknutijih advokatskih kancelarija može osigurati vrhunsku pravnu pomoć. Uz naš tim, komplikovan, često skup i dugotrajan proces postaje lak, siguran i bezbolan.

Cilj našeg udruženja je zaštita Vaših interesa.

Cilj našeg udruženja je zaštita Vaših interesa.

Pitanja koja su nam naši članovi najčešće postavljali u vezi sa dobijanjem vize i dovođenjem porodice u Austriju:

 • Da li mogu da podnesem zahtjev za vizu/boravak u Austriji dok ovdje boravim kao turista (tokom tri dozvoljena mjeseca)?
 • Ko može da dobije vizu za boravak i zapošljavanje u Austriji?
 • Da li smijem u Austriji da sačekam vizu/boravišnu dozvolu ako sam ovdje podnio zahtjev, čak i ako to traje duže od dozvoljena tri mjeseca boravka za turiste?
 • Koliko moram da zarađujem da bi mi se odobrilo spajanje porodice?
 • Koliki mora da mi bude stan da bi mi se odobrilo spajanje porodice?
 • Koji su opšti preduslovi za dodjeljivanje austrijske vize/boravišnog naslova?
 • Koliko dugo se čeka na obradu zahtjeva za vize za članove porodice?
 • Ko može da dobije crveno-bijelo-crvenu kartu?
 • Da li mogu u ambasadi u mojoj zemlji da dobijem vizu za traženje posla u Austriji?
 • Koliki su troškovi dodjeljivanja vize/boravišne dozvole?
 • Da li vizu moram da preuzmem lično?
 • Da li mogu naknadno da donesem papire za vizu, ako mi je prilikom podnošenja zahtjeva nešto nedostajalo?
 • Da li moram obavezno da znam nemački na nivou A1 da bih dobio vizu?
 • Koga od porodice smijem da dovedem u Austriju?

Austrijska viza – Podnošenja i dodjeljivanja prve boravišne dozvole

Gdje se podnosi molba za dodjeljivanje prve vize i šta se onda dešava?

Molbe za dodjeljivanje prve vize podnose se u Ambasadi Austrije u zemlji stanovanja. Ambasada provjerava da li su ispunjeni formalni kriterijumi i dokumente šalje nadležnoj službi u Austriji. Ako nedostaje neki dokument ili dokaz o znanju njemačkog na nivou A1 Ambasada od kandidata traži da dopuni dokumentaciju. Ukoliko kandidat to ne uradi, postupak se obustavlja. Rješenje o dodjeljenoj vizi dostavlja  se preko ambasade. Kandidat onda putuje u Austriju da bi lično preuzeo vizu. Ako to ne učini u roku od 6 meseci nakon rješenja, stečena boravišna dozvola prestaje da važi.

Nephodni dokumenti i troškovi

Pasoš čije trajanje mora da prevazilazi rok trajanja dodjeljene vize.

Lični dokumenti, dokazi o ispunjavanju preduslova za dodjeljivanje, potvrda o nekažnjavanju itd. Dokumenti iz inostranstva moraju biti prevedeni na njemački jezik i ovjereni kod sudskog tumača za njemački jezik.

Upravna taksa od 120 eura i to već prilikom podnošenja zahtjeva za svaku odraslu osobu 80 eura, a za maloljetne 50 eura. Dodatni troškovi nastaju zbog procesa dokazivanja identiteta i obrade podataka.

Ko smije da podnese molbu za prvu vizu u Austriji?

Članovi porodice austrijskih državljana iz Srbije, BiH pod uslovom da im još nije isteklo dozvoljeno vrijeme turističkog boravka (tri mjeseca tokom pola godine).

Roditelji za dijete rođeno u Austriji, ako sami imaju važeću boravišnu vizu i to u roku od najviše 6 mjeseci.

Posebno visoko kvalifikovani državljani  Srbije i BiH smiju u Austriji da podnesu zahtjev za tzv. RWR-kartu, ali samo tokom dozvoljenog vremena zadržavanja u Austriji (bez vize ili npr. s vizom D za traženje posla koju su dobili u Ambasadi Austrije u porijekla).

Da li onda u Austriji smije da  se sačeka dobijanje vize?

NE!

U slučaju da postupak traje duže od dozvoljenog roka boravka, kandidat mora se vrati u svoju zemlju i da tamo sačeka rješenje. Ko to prekrši, ne dobija vizu i moraće da plati kaznu i da napusti Austriju.

NAPOMENA: Ako su državljani tzv. trećih država (Srbija, BiH) članovi porodice državljana EU (npr. Mađarske) zahtjev za izdavanje  dokumentacije mogu da podnesu samo u Austriji. 

Kako izgleda postupak dodjeljivanja i koliko traje?

Zahtjev mora i da se podnese i da se preuzme lično (ako je osoba starija od 14 godina).

Svrha boravka mora biti jasna, što znači da ne smije da se podnese istovremeno više molbi tokom tekućeg postupka. Ako je molba višeznačna, mora da se odbije. Ukoliko se za vrijeme rješavanja ispostavi da je potrebna druga svrha boravka, organ vlasti o tome mora da obavijesti kandidata i da mu pruži priliku da zahtjev izmijeni.

Nadležni organ uzima sve podatke značajne za identifikaciju kandidata (sliku, potpis, opis spoljnog izgleda, otiske prstiju) i mora da dobije adresu za dostavu rješenja. Zato svaka promjena adrese tokom postupka mora odmah da se prijavi.

U principu organ ima 6 mjeseci vremena da donese rješenje. Za RWR-kartu rok iznosi 8 nedjelja, ali je u praksi proces duži pogotovo za spajanje porodica.

Otklanjanje formalnih nedostataka tokom trajanja postupka

Ako kandidat ne uspije da pribavi sva dokumenta ili da se lično pojavi pred nadležnim organom, zahtjev se odbacuje zbog formalnih nedostataka. Dobro obrazložena molba s dokazima za naknadnu dostavu može da se podnese samo dok organ vlasti ne donese rješenje. U takvim slučajevima je neophodno dobro savjetovanje.

Austrijska viza – Opšti preduslovi za dodjeljivanje

KANDIDAT

1)          Ne smije da ugrožava javni red i bezbjednost

Ovaj preduslov ne može da ispuni niko ko je (bio) ilegalno u Austriji ili radi/radio je na crno, naravno samo ako se to sazna. U slučaju da ga organ vlasti odbije iz navedenog razloga, on mora da obrazloži svoju odluku.

2)          Mora da ima osiguran stan

Kao dokazi o osiguranom smeštaju prihvataju se ugovor o najmu stana, o podstanarskom odnosu i predugovor ili ugovor o vlasništvu stana. Važi i sporazum o stanovanju kod nekoga ili ako na osnovu  npr. braka kao stranac imate pravo da stan koristi zajedno sa bračnim drugom. Preduslov nije ispunjen ako postoji samo dogovor koji u svako doba može da se opozove, kao na primjer ako novom strancu neki prijatelj omogući da privremeno stanujete kod njega. Budući stan ne smije da bude mali, u njemu ne smije biti  previše prijavljenih osoba, moraju da postoje sanitarne prostorije i ne smije da bude kući koja je u dezolatnom stanju.

3)          Mora da posjeduje zdravstveno osiguranje

Osiguranje mora da pokriva sve rizike. Priznaje se ili lično osiguranje, saosiguranje preko člana porodice  ili privatno osiguranje. Ko se osigura samostalno, po pravilu mora da čeka šest meseci kako bi mogao da počne da se liječi. U slučaju saosiguranja dovoljna je potvrda Zavoda. Ako je zakonsko osiguranje moguće tek posle dodjeljivanja vize, onda kao dokaz može da posluži i privatno turističko osiguranje koje pokriva sve rizike kao i obavezno. Svako osiguranje mora da važi bar koliko i dozvola.

4)          Mora da ima osigurana novčana sredstva za život

Viza smije da se dodijeli samo ako postoje sigurni i stalni lični ili porodični prihodi. Troškovi boravka novog stranca ne smiju pasti na teret državi. To je slučaj samo ako stranac koji već živi u zemlji (npr. muž, žena) ima sigurne, redovne i neopterećene prihode u visini smjernice za dodatak za najsiromašnije stanovnike Austrije. Potreban prihod se umanjuje za redovne novčane obaveze. Suma svih odbitaka može jednokratno da se smanji dodjeljivanjem tzv. „slobodnog iznosa“.

Rashodi koji umanjuju redovni i sigurni prihod (npr. platu) su: stanarina, kreditne rate, plaćanje alimentacije za osobe koje ne žive u sadašnjem domaćinstvu (npr. bivšu ženu, djecu iz prvog braka) i plenidba plate (zbog neplaćenih dugova). Muž/Žena stranca koji se doseljava ne smije da prima socijalnu pomoć! Može se uračunati i ušteđevina, ako se od nje može finansirati boravak stranca tokom čitavog vremena trajanja. Predugovori o budućem zaposlenju mogu da predstavljaju izvor prihoda u smislu dokaza.

Za prvu vizu se ne uračunavaju nikakve socijalne usluge novčane prirode, na koje biste stekli pravo tek samim dodjeljivanjem dozvole, kao na primjer novac za brigu o deci.

Minimalni iznosi za 2017: Pojedinac koji se doseljava sam u Austriju 889,84 eura; bračni par bez djece (poslije odbitaka) 1.334,17 eura mjesečno za slobodno raspolaganje, a oni sa djecom po svakom djetetu dodatno po 137,30 eura.  Slobodna suma odnosno iznos za koji Vam organ vlasti „gleda kroz prste“ za ovu godinu iznosi 284,32 eura.

Garancija o preuzimanju troškova boravka

Da bi se dobile neke vize, osoba koja živi u Austriji mora da potpiše izjavu o garanciji za preuzimanju troškova (napr. za naseljavanje članova porodice austrijskih državljana). Garanciju mogu da potpišu i drugi ljudi. To je, međutim, moguće samo u slučajevima gdje to zakon izričito predviđa (npr. za dodjeljivanje boravišna dozvole za studenta, učenika ili dozvole za naseljavanje za umjetnika). Garancija mora da se potpiše pred austrijskim notarom ili sudom i važi najmanje 5 godina bez mogućnosti prevremenog povlačenja! Osoba koja garantuje mora dokazati da je u mogućnosti da preuzme troškove. Potpisivanjem izjave ona pristaje da nadoknadi sve troškove koji bi mogli da nastanu u slučaju da njen „štićenik“  mora da se protjera iz zemlje ili ako bi primao socijalnu pomoć. Davanje ovakve izjave je, dakle, veliki rizik i zato treba dobro razmisliti prije potpisivanja!

5)          Mora da zna njemački na nivou A1 i da ispuni integracioni sporazum

Znanje njemačkog na nivou A1 (jednostavno sporazumjevanje) mora da se dokaže prije useljenja. Dokaz (diploma ili potvrda o završenom kursu priznatog instituta) podnosi se zajedno sa zahtjevom za prvu vizu i ne smije da bude starije od godinu dana. Od ove obaveze su oslobođena djecu do 14. godine i osobe koje zbog zdravstvenog stanja nisu u stanju da završe kurs,  što mora da potvrdi službeni ljekar ili ljekar koga odredi ambasada Austrije. Znanje njemačkog ne moraju da dokažu ni članovi porodica posednika RWR karte za visokokvalifikovane.

Osobe koje su potpisale integracioni sporazum moraju da u roku od 2 godine polože integracioni ispit kojim dokazuju znanje njemačkog na nivou A2 i poznavanje društvenih vrijednosti i poretka Austrije. Stranci koji dobiju boravišnu dozvolu (kao studenti) ne podliježu ovoj obavezi.

6)          Mora da dobije mjesto u godišnjoj kvoti

Kvota stranaca iz trećih država koji smiju da se pridruže članovima porodice se utvrđuje na godišnjem nivou. Članovi porodica austrijskih državljana iz ovih država ne spadaju u kvotu, kao ni osobe s boravišnim dozvolama i one sa Rot-Weiß-Rot Karte ili  boravišnim dozvolama za naučnike i umjetnike. Kvota se određuje godišnje za svaku pokrajinu. Zahtjevi novih stranaca se u slučaju ispunjavanja preduslova odobravaju po redoslijedu prispijeća, dok se kvota ne popuni, a onda se preostali odbijaju. Izuzetak predstavlja većina zahtjeva za spajanje porodica, koji se ne odbijaju, već se ostavljaju za sljedeću, ukoliko ne uđu u ovogodišnju kvotu. Čekanje ipak ima zakonski kraj i to 3 godine poslije podnošenja zahtjeva, kada mu se mora udovoljiti bez obzira na postojanje mjesta u kvoti.

Austrijska viza – Ko danas još smije da se doseli u Austriju?

U Austriju danas zvanično smiju da dođu samo posebno dobro kvalifikovani kadrovi sa „crveno-bijelo-crvenom“ (RWR) kartom, članovi njihove porodice, koji takođe smiju da rade, kao i studenti koji ovdje završe fakultet i pronađu zanimanje koje odgovara njihovoj kvalifikaciji.

Osobe koje žele trajno da žive i rade u Austriji moraju da podnesu zahtjev za izdavanje tzv. crveno-bijelo-crvene karte. Na osnovu bodovanja se utvrđuje da li ispunjavaju kriterijume. Ko je zainteresovan  može da izračuna online kakve su mu šanse. Austrijski Zavod za zapošljavanje na osnovu dokumenata provjerava da li je postignut minimalni broj bodova. Za RWR-kartu pored neophodnog broja bodova moraju da se ispune i opšti uslovi (osiguran prihod, zdravstveno osiguranje, stan)  i da se posjeduje ponuda za zapošljavanje od austrijskog poslodavca.

Zahtjevi se podnose ili u austrijskoj ambasadi/konzulatu u inostranstvu ili u Austriji tokom dozvoljenog turističkog boravka. Ako se zahtjev podnese u Austriji, a obrada traje duže nego dozvoljeni turistički boravak, kandidat mora da napusti zemlju i da dodjeljivanje sačeka u svojoj zemlji.

Crveno-bijelo-crvena karta (RWR Karte)

Ova dozvola izgleda kao bankovna kartica i omogućava boravak i rad u Austriji. Izdaje se na dve godine i daje pravo vlasniku da se zaposli samo kod jednog određenog poslodavca. U slučaju promjene poslodavca tokom prve dvije godine, mora se zatražiti nova kartica ovog tipa. Zahtjeve za ovu dozvolu mogu da podnesu:

Posebno visoko kvalifikovani (Besonders Hochqualifizierte)

Stručnjaci u deficitarnim zanimanjima (Fachkräfte in Mangelberufen)

Ostala „ključna radna snaga“ (Sonstige Schlüsselkräfte)

Osobe koje su završile austrijski fakultet/višu školu (StudienabsolventInnen österreichischer Hochschulen)

Samostalna „ključna radna snaga“ (Selbständige Schlüsselkräfte)

Osnivači „Start-up“-preduzeća (Start-up GründerInnen)

Crveno-bijelo-crvena karta plus  (RWR–Karte plus)

I ova karta izgleda kao bankovna kartica i omogućava naseljavanje u Austriji, kao i neograničeni pristup radnom tržištu. Vlasnici ove kartice mogu da mijenjaju poslodavce i ne moraju zbog toga da traže novu dozvolu. Zahtjeve za ovu dozvolu mogu da podnesu članovi porodice (muž i žena ili istopolni registrovani partner, koji u trenutku podnošenja zahtjeva mora da budu stariji od 21 godine; nevjenčana rođena, usvojena deca i pastorci stari do 18 godina).

Viza za traženje posla za posebno visoko kvalifikovane (Arbeitsuche-Visum für Besonders Hochqualifizierte)

Posebno visoko kvalifikovane su one koje sakupe između 70 i 100 poena. Ova viza je namjenjena top-menadžerima i ostalim posebno kvalifikovanim licima koja još nisu pronašli poslodavca u Austriji. Oni u ambasadi mogu da dobiju vizu za traženje posla na šest meseci. Ako nađu posao, onda podnose zahtjev za izdavanje Rot-Weiß-Rot – Karte u zemlji. Ako za to vrijeme  ne nađe posao, stranac mora da napusti zemlju. Takvu vizu može opet da zatraži tek 12  mjeseci posle isticanja prethodne. Ako je posao nađen i zahtjev za  Rot-Weiß-Rot – Karte podnesen u Austriji, a dozvola mu ne stigne do isticanja navedene vize, stranac mora da se vrati u svoju zemlju i da tamo sačeka. Ovu vizu ne može da dobije niko ko ne spada u „posebno kvalifikovane osobe.“