Vize – Spajanje porodica – Državljanstva

Problemi sa boravišnom ili radnom vizom?

Živite u Austriji i nemate jasan odgovor na brojna  za Vas komplikovana pitanja vezana za boravišno pravo i deficitarna zanimanja?

Udruženje Privileg Vam u saradnji sa stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom iz najistaknutijih advokatskih kancelarija može osigurati vrhunsku pravnu pomoć. Uz naš tim, komplikovan, često skup i dugotrajan proces postaje lak, siguran i bezbolan.

Cilj našeg udruženja je zaštita Vaših interesa.

Pitanja koja su nam naši članovi najčešće postavljali u vezi sa dobijanjem vize i dovođenjem porodice u Austriju:

 • Da li mogu da podnesem zahtev za vizu/boravak u Austriji dok ovde boravim kao turista (tokom tri dozvoljena meseca)?
 • Ko može da dobije vizu za boravak i zapošljavanje u Austriji?
 • Da li smem u Austriji da sačekam vizu/boravišnu dozvolu ako sam ovde podneo zahtev, čak i ako to traje duže od dozvoljena tri meseca boravka za turiste?
 • Koliko moram da zarađujem da bi mi se odobrilo spajanje porodice?
 • Koliki mora da mi bude stan da bi mi se odobrilo spajanje porodice?
 • Koji su opšti preduslovi za dodeljivanje austrijske vize/boravišnog naslova?
 • Koliko dugo se čeka na obradu zahteva za vize za članove porodice?
 • Ko može da dobije crveno-belo-crvenu kartu?
 • Da li mogu u ambasadi u mojoj zemlji da dobijem vizu za traženje posla u Austriji?
 • Koliki su troškovi dodeljivanja vize/boravišne dozvole?
 • Da li vizu moram da preuzmem lično?
 • Da li mogu naknadno da donesem papire za vizu, ako mi je prilikom podnošenja zahteva nešto nedostajalo?
 • Da li moram obavezno da znam nemački na nivou A1 da bih dobio vizu?
 • Koga od porodice smem da dovedem u Austriju?

Austrijska viza – Podnošenja i dodeljivanja prve boravišne dozvole

Gde se podnosi molba za dodeljivanje prve vize i šta se onda dešava?

Molbe za dodeljivanje prve vize podnose se u Ambasadi Austrije u zemlji stanovanja. Ambasada proverava da li su ispunjeni formalni kriterijumi i dokumente šalje nadležnoj službi u Austriji. Ako nedostaje neki dokument ili dokaz o znanju nemačkog na nivou A1 Ambasada od kandidata traži da dopuni dokumentaciju. Ukoliko kandidat to ne uradi, postupak se obustavlja. Rešenje o dodeljenoj vizi dostavlja  se preko ambasade. Kandidat onda putuje u Austriju da bi lično preuzeo vizu. Ako to ne učini u roku od 6 meseci nakon rešenja, stečena boravišna dozvola prestaje da važi.

Nephodni dokumenti i troškovi

 • Pasoš čije trajanje mora da prevazilazi rok trajanja dodeljene vize.
 • Lični dokumenti, dokazi o ispunjavanju preduslova za dodeljivanje, potvrda o nekažnjavanju itd. Dokumenti iz inostranstva moraju biti prevedeni na nemački jezik i overeni kod sudskog tumača za nemački jezik.
 • Upravna taksa od 120 evra i to već prilikom podnošenja zahteva za svaku odraslu osobu 80 evra, a za maloletne 50 evra. Dodatni troškovi nastaju zbog procesa dokazivanja identiteta i obrade podataka.

Ko sme da podnese molbu za prvu vizu u Austriji?

 • Članovi porodice austrijskih državljana iz Srbije, BiH pod uslovom da im još nije isteklo dozvoljeno vreme turističkog boravka (tri meseca tokom pola godine).
 • Roditelji za dete rođeno u Austriji, ako sami imaju važeću boravišnu vizu i to u roku od najviše 6 meseci.
 • Posebno visoko kvalifikovani državljani  Srbije i BiH smeju u Austriji da podnesu zahtev za tzv. RWR-kartu, ali samo tokom dozvoljenog vremena zadržavanja u Austriji (bez vize ili npr. s vizom D za traženje posla koju su dobili u Ambasadi Austrije u porekla)

Da li onda u Austriji sme da  se sačeka dobijanje vize?

NE! U slučaju da postupak traje duže od dozvoljenog roka boravka, kandidat mora se vrati u svoju zemlju i da tamo sačeka rešenje. Ko to prekrši, ne dobija vizu i moraće da plati kaznu i da napusti Austriju.

NAPOMENA: Ako su državljani tzv. trećih država (Srbija, BiH) članovi porodice državljana EU (npr. Mađarske) zahtev za izdavanje  dokumentacije mogu da podnesu samo u Austriji.

Kako izgleda postupak dodeljivanja i koliko traje?

 • Zahtev mora i da se podnese i da se preuzme lično (ako je osoba starija od 14 godina).
 • Svrha boravka mora biti jasna, što znači da ne sme da se podnese istovremeno više molbi tokom tekućeg postupka. Ako je molba višeznačna, mora da se odbije. Ukoliko se za vreme rešavanja ispostavi da je potrebna druga svrha boravka, organ vlasti o tome mora da obavesti kandidata i da mu pruži priliku da zahtev izmeni.
 • Nadležni organ uzima sve podatke značajne za identifikaciju kandidata (sliku, potpis, opis spoljnog izgleda, otiske prstiju) i mora da dobije adresu za dostavu rešenja. Zato svaka promena adrese tokom postupka mora odmah da se prijavi.
 • U principu organ ima 6 meseci vremena da donese rešenje. Za RWR-kartu rok iznosi 8 nedelja, ali je u praksi proces duži pogotovo za spajanje porodica.

Otklanjanje formalnih nedostataka tokom trajanja postupka

Ako kandidat ne uspe da pribavi sva dokumenta ili da se lično pojavi pred nadležnim organom, zahtev se odbacuje zbog formalnih nedostataka. Dobro obrazložena molba s dokazima za naknadnu dostavu može da se podnese samo dok organ vlasti ne donese rešenje. U takvim slučajevima je neophodno dobro savetovanje.

Austrijska viza – Opšti preduslovi za dodeljivanje

KANDIDAT

1)         Ne sme da ugrožava javni red i bezbednost

Ovaj preduslov ne može da ispuni niko ko je (bio) ilegalno u Austriji ili radi/radio je na crno, naravno samo ako se to sazna. U slučaju da ga organ vlasti odbije iz navedenog razloga, on mora da obrazloži svoju odluku.

2)           Mora da ima osiguran stan

Kao dokazi o osiguranom smeštaju prihvataju se ugovor o najmu stana, o podstanarskom odnosu i predugovor ili ugovor o vlasništvu stana. Važi i sporazum o stanovanju kod nekoga ili ako na osnovu  npr. braka kao stranac imate pravo da stan koristi zajedno sa bračnim drugom. Preduslov nije ispunjen ako postoji samo dogovor koji u svako doba može da se opozove, kao na primer ako novom strancu neki prijatelj omogući da privremeno stanujete kod njega. Budući stan ne sme da bude mali, u njemu ne sme biti  previše prijavljenih osoba, moraju da postoje sanitarne prostorije i ne sme da bude kući koja je u dezolatnom stanju.

3)        Mora da poseduje zdravstveno osiguranje

Osiguranje mora da pokriva sve rizike. Priznaje se ili lično osiguranje, saosiguranje preko člana porodice  ili privatno osiguranje. Ko se osigura samostalno, po pravilu mora da čeka šest meseci kako bi mogao da počne da se leči. U slučaju saosiguranja dovoljna je potvrda Zavoda. Ako je zakonsko osiguranje moguće tek posle dodeljivanja vize, onda kao dokaz može da posluži i privatno turističko osiguranje koje pokriva sve rizike kao i obavezno. Svako osiguranje mora da važi bar koliko i dozvola.

4)          Mora da ima osigurana novčana sredstva za život

Viza sme da se dodeli samo ako postoje sigurni i stalni lični ili porodični prihodi. Troškovi boravka novog stranca ne smeju pasti na teret državi. To je slučaj samo ako stranac koji već živi u zemlji (npr. muž, žena) ima sigurne, redovne i neopterećene prihode u visini smernice za dodatak za najsiromašnije stanovnike Austrije. Potreban prihod se umanjuje za redovne novčane obaveze. Suma svih odbitaka može jednokratno da se smanji dodeljivanjem tzv. „slobodnog iznosa“.

Rashodi koji umanjuju redovni i sigurni prihod (npr. platu) su: stanarina, kreditne rate, plaćanje alimentacije za osobe koje ne žive u sadašnjem domaćinstvu (npr. bivšu ženu, decu iz prvog braka) i plenidba plate (zbog neplaćenih dugova). Muž/Žena stranca koji se doseljava ne sme da prima socijalnu pomoć! Može se uračunati i ušteđevina, ako se od nje može finansirati boravak stranca tokom čitavog vremena trajanja. Predugovori o budućem zaposlenju mogu da predstavljaju izvor prihoda u smislu dokaza.

Za prvu vizu se ne uračunavaju nikakve socijalne usluge novčane prirode, na koje biste stekli pravo tek samim dodeljivanjem dozvole, kao na primer novac za brigu o deci.

Minimalni iznosi za 2017: Pojedinac koji se doseljava sam u Austriju 889,84 evra; bračni par bez dece (posle odbitaka) 1.334,17 evra mesečno za slobodno raspolaganje, a oni sa decom po svakom detetu dodatno po 137,30 evra.  Slobodna suma odnosno iznos za koji Vam organ vlasti „gleda kroz prste“ za ovu godinu iznosi 284,32 evra.

Garancija o preuzimanju troškova boravka

Da bi se dobile neke vize, osoba koja živi u Austriji mora da potpiše izjavu o garanciji za preuzimanju troškova (napr. za naseljavanje članova porodice austrijskih državljana). Garanciju mogu da potpišu i drugi ljudi. To je, međutim, moguće samo u slučajevima gde to zakon izričito predviđa (npr. za dodeljivanje boravišna dozvole za studenta, učenika ili dozvole za naseljavanje za umetnika). Garancija mora da se potpiše pred austrijskim notarom ili sudom i važi najmanje 5 godina bez mogućnosti prevremenog povlačenja! Osoba koja garantuje mora dokazati da je u mogućnosti da preuzme troškove. Potpisivanjem izjave ona pristaje da nadoknadi sve troškove koji bi mogli da nastanu u slučaju da njen „štićenik“  mora da se protera iz zemlje ili ako bi primao socijalnu pomoć. Davanje ovakve izjave je, dakle, veliki rizik i zato treba dobro razmisliti pre potpisivanja!

5)          Mora da zna nemački na nivou A1 i da ispuni integracioni sporazum

Znanje nemačkog na nivou A1 (jednostavno sporazumevanje) mora da se dokaže pre useljenja. Dokaz (diploma ili potvrda o završenom kursu priznatog instituta) podnosi se zajedno sa zahtevom za prvu vizu i ne sme da bude starije od godinu dana. Od ove obaveze su oslobođena decu do 14. godine i osobe koje zbog zdravstvenog stanja nisu u stanju da završe kurs,  što mora da potvrdi službeni lekar ili lekar koga odredi ambasada Austrije. Znanje nemačkog ne moraju da dokažu ni članovi porodica posednika RWR karte za visokokvalifikovane.

Osobe koje su potpisale integracioni sporazum moraju da u roku od 2 godine polože integracioni ispit kojim dokazuju znanje nemačkog na nivou A2 i poznavanje društvenih vrednosti i poretka Austrije. Stranci koji dobiju boravišnu dozvolu (kao studenti) ne podležu ovoj obavezi.

6)           Mora da dobije mesto u godišnjoj kvoti

Kvota stranaca iz trećih država koji smeju da se pridruže članovima porodice se utvrđuje na godišnjem nivou. Članovi porodica austrijskih državljana iz ovih država ne spadaju u kvotu, kao ni osobe s boravišnim dozvolama i one sa Rot-Weiß-Rot Karte ili  boravišnim dozvolama za naučnike i umetnike. Kvota se određuje godišnje za svaku pokrajinu. Zahtevi novih stranaca se u slučaju ispunjavanja preduslova odobravaju po redosledu prispeća, dok se kvota ne popuni, a onda se preostali odbijaju. Izuzetak predstavlja većina zahteva za spajanje porodica, koji se ne odbijaju, već se ostavljaju za sledeću, ukoliko ne uđu u ovogodišnju kvotu. Čekanje ipak ima zakonski kraj i to 3 godine posle podnošenja zahteva, kada mu se mora udovoljiti bez obzira na postojanje mesta u kvoti.

Austrijska viza – Ko danas još sme da se doseli u Austriju?

U Austriju danas zvanično smeju da dođu samo posebno dobro kvalifikovani kadrovi sa „crveno-belo-crvenom“ (RWR) kartom, članovi njihove porodice, koji takođe smeju da rade, kao i studenti koji ovde završe fakultet i pronađu zanimanje koje odgovara njihovoj kvalifikaciji.

Osobe koje žele trajno da žive i rade u Austriji moraju da podnesu zahtev za izdavanje tzv. crveno-belo-crvene karte. Na osnovu bodovanja se utvrđuje da li ispunjavaju kriterijume. Ko je zainteresovan  može da izračuna online kakve su mu šanse. Austrijski Zavod za zapošljavanje na osnovu dokumenata proverava da li je postignum minimalni broj bodova. Za RWR-kartu pored neophodnog broja bodova moraju da se ispune i opšti uslovi (osiguran prihod, zdravstveno osiguranje, stan)  i da se poseduje ponuda za zapošljavanje od austrijskog poslodavca.

Zahtevi se podnose ili u austrijskoj ambasadi/konzulatu u inostranstvu ili u Austriji tokom dozvoljenog turističkog boravka. Ako se zahtev podnese u Austriji, a obrada traje duže nego dozvoljeni turistički boravak, kandidat mora da napusti zemlju i da dodeljivanje sačeka u svojoj zemlji.

Crveno-belo-crvena karta (RWR Karte)

Ova dozvola zgleda kao bankovna kartica i omogućava boravak i rad u Austriji. Izdaje se na dve godine i daje pravo vlasniku da se zaposli samo kod jednog određenog poslodavca. U slučaju promene poslodavca tokom prve dve godine, mora se zatražiti nova kartica ovog tipa. Zahteve za ovu dozvolu mogu da podnesu:

 1. Posebno visoko kvalifikovani (Besonders Hochqualifizierte)
 2. Stručnjaci u deficitarnim zanimanjima (Fachkräfte in Mangelberufen)
 3. Ostala „ključna radna snaga“ (Sonstige Schlüsselkräfte)
 4. Osobe koje su završile austrijski fakultet/višu školu (StudienabsolventInnen österreichischer Hochschulen)
 5. Samostalna „ključna radna snaga“ (Selbständige Schlüsselkräfte)
 6. Osnivači „Start-up“-preduzeća (Start-up GründerInnen)

Crveno-belo-crvena karta plus  (RWR–Karte plus)

I ova karta izgleda kao bankovna kartica i omogućava naseljavanje u Austriji, kao i neograničeni pristup radnom tržištu. Vlasnici ove kartice mogu da menjaju poslodavce i ne moraju zbog toga da traže novu dozvolu. Zahteve za ovu dozvolu mogu da podnesu članovi porodice (muž i žena ili istopolni registrovani partner, koji u trenutku podnošenja zahteva mora da budu stariji od 21 godine; nevenčana rođena, usvojena deca i pastorci stari do 18 godina).

Viza za traženje posla za posebno visoko kvalifikovane (Arbeitsuche-Visum für Besonders Hochqualifizierte)

Posebno visoko kvalifikovane su one koje sakupe između 70 i 100 poena. Ova viza je namenjena top-menadžerima i ostalim posebno kvalifikovanim licima koja još nisu pronašli poslodavca u Austriji. Oni u ambasadi mogu da dobiju vizu za traženje posla na šest meseci. Ako nađu posao, onda podnose zahtev za izdavanje Rot-Weiß-Rot – Karte u zemlji. Ako za to vreme  ne nađe posao, stranac mora da napusti zemlju. Takvu vizu može opet da zatraži tek 12  meseci posle isticanja prethodne. Ako je posao nađen i zahtev za  Rot-Weiß-Rot – Karte podnesen u Austriji, a dozvola mu ne stigne do isticanja navedene vize, stranac mora da se vrati u svoju zemlju i da tamo sačeka. Ovu vizu ne može da dobije niko ko ne spada u „posebno kvalifikovane osobe.“